Δωρεές

Στο πεδίο αυτό, μπορείτε εφόσον επιθυμείτε, να προσφέρετε οποιαδήποτε βοήθεια σε υλικά αγαθά ή/ και υπηρεσίες συμπληρώνοντας τα πεδία πιο κάτω, τα οποία είναι υποχρεωτικά. Η προσφορά σας θα μεταβιβαστεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Εθελοντική ή Μη Κυβερνητική Οργάνωση της επιλογής σας, η οποία θα επικοινωνήσει μαζί σας για τη συλλογή των προσφερόμενων ειδών αν πρόκειται για υλικά αγαθά, είτε για την παροχή υπηρεσιών.

Αναζήτηση